Blog

Taktika zatýkania páchateľa pracovníkom SBS

Vedieť strieľať z palnej zbrane pracovníkmi SBS je jedná vec ale použiť ju voči páchateľovi podľa zákonných ustanovení je vec druhá.

Predpokladajme, že ozbrojený pracovník SBS má kvalitný strelecký výcvik, vie strieľať a bezpečne zaobchádzať so zbraňou. To je len časť predpokladu toho ako služobný zákrok úspešne dokončiť. Použitiu palnej zbrane pracovníkom SBS predchádzajú výzvy, ktorých splnenie resp. nesplnenie určuje akým spôsobom bude ukončený služobný zákrok a do akej miery sa pri služobnom zákroku použije palná zbraň. Uvedený článok je písaný pre podmienky vykonania služobného zákroku jedného ozbrojeného pracovníka SBS palnou zbraňou za predpokladu, že páchateľ vyhovie výzvam pracovníka SBS až do úspešného nasadenia pút páchateľovi. Pri každom použití palnej zbrane treba mať však na zreteli, že:       

"Žiadny výstrel sa už nedá vrátiť späť"       

Bezpečná vzdialenosť pracovníka SBS od páchateľa

Za bezpečnú vzdialenosť zasahujúceho ozbrojeného pracovníka SBS od páchateľa pred samotným obmedzením osobnej slobody páchateľa sa považuje vzdialenosť min. 7 m. Je to vzdialenosť overená v praxi. Menšia vzdialenosť má za následok ohrozenie bezpečnosti pracovníka SBS a riziko neúspešného dokončenia služobného zákroku. V prípade, že páchateľ zmenší alebo naruší bezpečnú vzdialenosť tak naopak pracovník SBS ju musí následkom toho zväčšiť cúvaním. Zmenšenie zaužívanej bezpečnej vzdialenosti medzi páchateľom a ozbrojeným pracovníkom SBS je prípustné za predpokladu vyhovenia výziev kladených na páchateľa a následnom samotnom obmedzení osobnej slobody páchateľa. Pýtate sa ako je to možné pri relatívne veľkej vzdialenosti? Vplývajú na to totiž faktory vyplývajúce zo samotnej situácie:

 1. adrenalín
 2. agresivita
 3. strach
 4. reakčný čas zainteresovaných strán
 5. rýchlosť vykonania obrany - útoku
 6. použité zbrane na obranu - útok  

Všetky tieto faktory vplývajú nielen na páchateľa ale aj na ozbrojeného pracovníka SBS ale v prevažnej miere v prospech páchateľa. V páchateľovi prúdi adrenalín, môže byť aj agresívny a má strach z prípadného väzenia v prípade jeho zatknutia, to sú faktory, ktoré nútia páchateľa aby nebol chytený a zvýhodňujú páchateľa oproti ozbrojenému pracovníkovi SBS, ktorý musí konať pri služobnom zákroku jedine podľa zákona, pod stresom nakoľko podobných situácií je zriedkavo, pod napätím či sa nestane niečo nepredvídateľné a či bude zákrok úspešne vykonaný. Pokiaľ ozbrojený pracovník SBS neprechádza pravidelným výcvikom a doposiaľ neprišiel do podobnej situácie s páchateľom tak nastupuje stres, ktorý celkovo ovplyvňuje služobný zákrok ozbrojeného pracovníka SBS, pracovník SBS začne robiť chyby pri samotnom zatýkaní páchateľa, k páchateľovi sa približuje chaoticky a začne robiť chyby so zbraňou a s putami pri zatýkaní  čo môže následne páchateľ využiť vo svoj prospech. Rizikový je čas medzi zapuzdrením zbrane do puzdra a nasadzovaním pút páchateľovi. Ozbrojený pracovník SBS pod stresom môže vystreliť predčasne prípadne nečakane a spôsobiť tak páchateľovi zranenie a v najhoršom prípade smrť čo by sa už dalo klasifikovať minimálne ako ublíženie na zdraví. Úspešnosť vykonania zákroku závisí aj od počtu ozbrojených pracovníkov SBS vykonávajúcich zákrok pretože zatiaľ čo jeden ozbrojený pracovník SBS vykonáva samotný služobný zákrok tak druhý ozbrojený pracovník SBS ho istí. Vo dvojici sa vykonáva služobný zákrok v tvare písmena "V".

Posledné tri faktory sú rozhodujúce pre ozbrojeného pracovníka SBS už pri samotnom útoku páchateľa. Pokiaľ ozbrojený pracovník SBS má pomalší reakčný čas na páchateľov útok, rýchlosť vykonania jeho obrany použitím palnej zbrane je pomalšia ako páchateľov útok, prípadne ak zle zhodnotí dosah páchatelovej zbrane, to všetko má za následok skrátenie bezpečnej vzdialenosti medzi ozbrojeným pracovníkom SBS a páchateľom a ohrozenie úspešného dokončenia služobného zákroku.   

K páchateľovi sa ozbrojený pracovník SBS približuje v prípade vyhovenia výziev páchateľom, otočenia sa páchateľa chrbtom k pracovníkovi SBS s rukami za hlavou. Samotné nasadzovanie pút prebieha v stoji alebo v ľahu páchateľa. Výhodou zatýkania páchateľa v stoji je keď sa páchateľ pod ostrým uhlom opiera čelom o stenu.

Spôsoby použitia palnej zbrane

Prevažná väčšina vlastníkov palných zbraní pri ochrane chráneného záujmu (život, zdravie, majetok) by použila palnú zbraň tým, že by z nej vystrelili na páchateľa. To sa však v niektorých prípadoch môže hodnotiť ako neprimeraná obrana. Aj za predpokladu použitia palnej zbrane pri primeranej obrane je jej použitie spojené s právnymi procesmi spojenými s vyšetrovaním polície, ktorá prešetrí zákonnosť použitia palnej zbrane pracovníkom SBS. Pokiaľ to okolnosti umožňujú dá sa použiť palná zbraň pracovníkom SBS bez toho aby sa z nej vystrelilo a to pri minimálnych následkoch na zdraví páchateľa. Jedným zo spôsobov ako použiť palnú zbraň na ochranu chráneného záujmu bez toho aby sa z nej vystrelilo je úder zbraňou. Pracovník SBS môže páchateľa udrieť do hrudného koša ústim hlavne pištole. Pri tomto spôsobe použitia palnej zbrane musí dbať pracovník SBS na to aby mal prst mimo spúšte. Druhým spôsobom je udretie páchateľa do oblasti kľúčnej kosti spodnou hranou rukoväte palnej zbrane. Aj v tomto prípade platí pravidlo, že prst je mimo spúšte. Udretim páchateľa palnou zbraňou má za úlohu jeho ochromenie a upustenie od ďalšieho útoku pri minimálnych následkoch na zdraví páchateľa.   

Výzvy za použitia palnej zbrane

Pokiaľ ozbrojený pracovník SBS prichytí páchateľa pri páchaní trestného činu akým je napríklad vlámanie alebo krádež tak pred samotným použitím palnej zbrane použije ozbrojený pracovník SBS výzvy. Použitie výziev zásadne ovplyvňuje ďalší zákonný priebeh služobného zákroku. Výzvy majú byť krátke a hlavne výstižné. Počas výziev, pracovník SBS môže mieriť s palnou zbraňou na páchateľa v záujme vlastnej ochrany a počas služobného zákroku použije výzvy:

 1. Upustite od protiprávneho konania ináč použijem zbraň, pracovník SBS nemôže pred výzvou voči páchateľovi použiť palnú zbraň s tým že na páchateľa vystrelí, sám pracovník SBS by v tomto štádiu služobného zákroku spáchal trestný čin minimálne ublíženia na zdraví. Páchateľ musí byť dopredu vyzvaný pracovníkom SBS aby upustil od protiprávneho konania a zároveň musí vedieť čo bude nasledovať ak výzve nevyhovie. Môžu nastať jedine dve varianty:
  • páchateľ výzve vyhovie alebo
  • nevyhovie,
 2. V prípade nevyhovenia výzve páchateľom (páchateľ i naďalej pácha trestnú činnosť), ozbrojený pracovník SBS použije na výstrahu varovný výstrel do vzduchu, ktorý musí byť uskutočnený po jeho priamke držania tela. Varovný výstrel uskutočnený pod uhlom môže mať za následok zranenie alebo usmrtenie nezainteresovanej osoby. Varovný výstrel sa však používa v podmienkach otvoreného priestoru, ak priestor samotný nevyhovuje podmienkam použitia varovného výstrelu, ozbrojený pracovník SBS použije hmaty, chvaty a údery na obmedzenie osobnej slobody páchateľa. Varovný výstrel má za úlohu zdôrazniť predošlú výzvu, vyvolať v páchateľovi strach pred možným použitím palnej zbrane a presvedčiť páchateľa o tom, že pracovník SBS má skutočne palnú zbraň.
 3. V prípade vyhovenia výzvy páchateľom, pracovníkovi SBS odpadá povinnosť použiť varovný výstrel a prechádza na výzvy, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť pracovníka SBS pri obmedzovaní osobnej slobody páchateľa:
  • ruky za hlavu a čelom k ..., pracovník SBS predovšetkým musí vidieť na ruky páchateľa najlepšie ak sú obe dlane rúk pri sebe na malom priestore v zornom uhle pracovníka SBS počas celej doby vykonania služobného zákroku. Prsty oboch rúk sa medzi sebou navzájom prelínajú. Po tejto výzve páchateľ už nesmie vidieť na pracovníka SBS, ktorý následne dokončí služobný zákrok na páchateľovi za účelom jeho obmedzenia osobnej slobody, z tohto dôvodu preto pracovník SBS vydáva výzvu páchateľovi aby sa čelom otočil napr. k stene prípadne do iného priestoru, čím zabezpečí, že páchateľ je k ozbrojenému pracovníkovi SBS otočený chrbtom,
  • podľa úrovne nebezpečnosti páchateľ zotrváva v stoji alebo na výzvu pracovníka SBS si ľahne čelom k zemi s rukami za hlavou,
  • počítaj do sto, pred samotným približovaním sa pracovníka SBS k páchateľovi vydá pracovník SBS páchateľovi pokyn aby nahlas počítal do sto.  Účelom počítania do sto je zaneprázdniť páchateľovu myseľ a zabrániť mu tak v rozmýšľaní nad tým ako sa dostať z danej situácie. Po tomto pokyne sa môže ozbrojený pracovník SBS približovať k páchateľovi za účelom jeho obmedzenia osobnej slobody tým, že mu nasadí putá.   

Nasadenie pút 

Proces tesne pred a počas nasádzania pút páchateľovi patrí medzi najkritickejšie etapy služobného zákroku pretože ozbrojený pracovník SBS zmenšuje bezpečnostnú vzdialenosť medzi ním a páchateľom a predovšetkým seba vystavuje možným rizikám neúspešného vykonania služobného zákroku. V tejto najrizikovejšej etape obmedzovania osobnej slobody páchateľa si musí byť pracovník SBS viac než istý tým čo robí a čo ešte len vykoná. Pracovník SBS po priblížení sa k páchateľovi vykoná nasledujúce úkony: 

 • pri krátkej vzdialenosti pracovník SBS jednou rukou páchateľovi pevne zovrie prelínajúce sa prsty oboch rúk za hlavou čim ich zafixuje a zamedzí ich použitiu páchateľom,
 • druhou rukou zapuzdrí služobnú zbraň a vytiahne putá, ktoré najskôr nasadí na ruku páchateľa nachádzajúcu sa po rovnakej strane ruky pracovníka SBS, ktorou vytiahol putá,
 • vonkajším poloblúkom smerom nadol pretočí pracovník SBS páchateľovu ruku na ktorej má putá, po pretočení páchateľovej ruky vytvára pracovník SBS na zápästie tejto ruky tlak v podobe páky čím zamedzuje sa páchateľovi hýbať,
 • v momente keď pracovník SBS pevne zafixoval páchateľovu ruku na ktorej má nasadené putá za jeho chrbtom, pretočí vonkajším poloblúkom druhú páchateľovu ruku, ktorú mal za hlavou smerom dole k prvej páchateľovej ruke,
 • počas kontaktu pracovníka SBS s páchateľom je pracovník SBS natesno k páchateľovi, hlavou sa pracovník SBS tlačí na krk páchateľa čím zamedzí páchateľovi aby ho odzadu udrel hlavou,
 • pracovník SBS napokon nasádza putá aj na druhú páchateľovu ruku.       

Odvádzanie páchateľa

Aj napriek tomu, že má páchateľ za chrbtom na rukách nasadené putá dokáže spôsobiť pracovníkovi SBS zranenie v podobe kopancov či úderom hlavou alebo tela. Nepredvídateľnému správaniu sa páchateľa a zamedzeniu poranení sa dá pomerne ľahko predísť. V momente keď má páchateľ nasadené putá je nevyhnutné ho zaistiť takým spôsobom aby mohol kráčať jedine za asistencie pracovníka SBS ale popri tom aby nebol schopný nebezpečne manipulovať svojím telom a zároveň aby sa mu zabránilo utiecť. Pracovník SBS ľavú ruku prevlečie z vnútornej strany cez páchateľovu pravú ruku tak aby dlaňou tlačil smerom nadol na páchateľovo pravé rameno, dlaňou pravej ruky tlači na páchateľovu hlavu smerom nadol čím celkovo docieli, že sa páchateľ v páse ohne. Páchateľ ohnutý v páse cíti silný tlak na svoju ruku čo ho núti sa ohnúť. Zafixovaný páchateľ ohnutý v páse nevidí kam sa hýbe a je nútený na základe bolestivého tlaku vyvíjaného pracovníkom SBS na páchateľovu ruku sa hýbať v smere a v tempe, ktoré udáva pracovník SBS.