Blog

Bezpečnostné pravidlá skupinovej streľby pracovníkov SBS na strelnici

Pracovníci SBS pracujúci v rizikových štruktúrach súkromnej bezpečnosti spravidla mávajú pri sebe palnú zbraň na ochranu svojho života a chráneného majetku. Mať pri sebe palnú zbraň však nestačí, všetko to začína práve streleckým výcvikom na strelnici pri ktorom každý pracovník SBS musí predovšetkým ovládať bezpečnostné pravidlá zaobchádzania so zbraňou, ktoré využije aj pri samotnom zákroku voči páchateľovi.

Máloktorá súkromná bezpečnostná služba, ktorej štruktúry tvoria pracovníci SBS používajúci palnú zbraň v rámci výkonu svojej činnosti si vie dovoliť aj kvalitného inštruktora, ktorý by viedol strelecký výcvik na strelnici. Súkromné bezpečnostné firmy v porovnaní so štátnymi bezpečnostnými zložkami ťahajú za kratší koniec pokiaľ sa jedná o strelecký výcvik. U inštruktorov v štátnych bezpečnostných zložkách je samotný strelecký výcvik na strelnici istým poslaním u súkromnej bezpečnosti je to len náklad, ktorým sa znižuje zisk prevádzkovateľa bezpečnostnej služby. Akákoľvek činnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby v oblasti strelieb na strelnici je nevyhnutné spojená s nákladmi na prenájom strelnice, na strelivo, terče, inštruktora a mzdu pracovníkov SBS, ktorí sa zúčastňujú streleckého výcviku v rámci pracovného času. Taktiež intenzita streleckých výcvikov a množstva vystrieľaných nábojov je vo veľkom nepomere v porovnaní so štátnymi bezpečnostnými zložkami. Čím je nižšia úroveň streleckého výcviku pracovníkov SBS tým je väčšie riziko úrazu s palnou zbraňou na strelnici. Prax ukazuje, že čím menej človek chodí na strelnicu resp. sa venuje streľbe tým je nebezpečnejší pre seba a okolie. V článku si vysvetlíme ako majú vypadať bezpečné streľby v podmienka SBS.     

"s palnou zbraňou sa vždy zaobchádza tak ako keby bola nabitá aj keď viete, že je prázdna, výstrel sa už totiž nedá vrátiť späť"       

Vstup na strelnicu

Na strelnicu všetci pracovníci SBS vrátane inštruktora prichádzajú so streleckými okuliarmi na očiach a s chráničmi sluchu na hlave alebo pripravené k použitiu zavesené  nohe. Mať na očiach strelecké okuliare, ktoré majú svoju balistickú odolnosť je pre pracovníka SBS a jeho inštruktora mimoriadne dôležité z hľadiska zachovania zdravia. Na strelnici strieľajúci strelci strieľajú s rôznymi typmi nábojov na rôzne terče. Nárazom strely na kovový terč alebo kovovú súčasť terča prípadne na kameň vznikajú malé úlomky zo strely, ktoré sú malé, horúce, nepravidelného tvaru. Zásah takejto črepiny do oka môže spôsobiť trvalé následky až oslepnutie. Lietajúca črepina má balistickú krivku v tvare poloblúka a doletí až do vzdialenosti 150 m.   

Príchod medzi valy strelnice so zbraňou

Pokiaľ je to možné pracovníci SBS prichádzajú na strelnicu so zbraňou a so zásobníkmi v kufríku pre zbrane. Jedná sa o najbezpečnejšiu variantu príchodu na strelnicu. Pokiaľ to nie je možné a pracovníci SBS majú zbrane v puzdre na opasku tak v tom prípade prichádzajú na strelnicu so zbraňou v ktorej nábojovej komore sa nenachádza náboj a v zbrani sa nenachádza zásobník. Bicie ústrojenstvo zbrane musí byť spustené. Pokiaľ aj napriek tomu na strelnicu prídu pracovníci SBS s nabitou zbraňou v puzdre tak nevykonávajú s ňou bez povelu inštruktora žiadne úkony a na povel inštruktora streľby sa všetci spoločne zúčastnia na vybití zbrane. 

Zbrane ku kontrole 

Po príchode príslušníkov SBS na strelnicu preberá zodpovednosť za ich bezpečnosť inštruktor. Bez ohľadu na to kde momentálne majú príslušníci SBS svoje palné zbrane po príchode na strelnicu prvoradou úlohou inštruktora je obmedziť riziko vzniku úrazu spôsobeného palnou zbraňou nasledujúcimi pokynmi:

 1. pracovníci SBS sa zoradia do jedného zástupu v jednej línií tak aby v 90° -ňovom uhle po ľavej aj pravej strane sa nachádzali ostatne osoby,
 2. na povel inštruktora streľby "vypaskovať zásobníky" si pracovníci SBS vypaskujú náboje zo všetkých zásobníkov,
  • nikto bez povelu nevyberá zbraň,
 3. na povel "zbraň ku kontrole" pracovníci SBS vyberú z puzdier na opasku alebo z kufríkov na zbraň svoju zbraň bez zásobníkov v šachte takým spôsobom, že v smere streliska natiahnu záver pištole, ktorý v zadnej polohe zachytia, napokon pred seba natiahnu ruku v ktorej držia palnú zbraň a v tej istej ruke medzi prstami budú držať prázdne zásobníky, v tejto polohe vydržia do nasledujúceho povelu,
  • po celý čas pracovník SBS mieri so zbraňou na strelnici v smere predpísanej streľby,
 4. inštruktor streľby sa začne pohybovať za chrbtami pracovníkov SBS od ľubovoľného konca zástupu nastúpených pracovníkov SBS k druhému koncu zástupu, pri každom pracovníkovi SBS sa zastaví, vizuálne skontroluje prázdnu nábojovú komoru a prázdne zásobníky, pokiaľ inštruktor streľby vidí prázdnu zbraň a prázdne zásobníky, dotkne sa rukou ramena pracovníka SBS a popri tom mu slovom "vidím" dá najavo, že zbraň je bezpečná,
  • pracovník SBS spustí záver pištole do prednej polohy a následne vykoná ranu istoty,
  • inštruktor sa presúva k druhému pracovníkovi SBS u ktorého vykoná to isté ako u predošlého pracovníka SBS,
  • po rane istoty, pracovník SBS zasúva pištoľ do puzdra na opasku a zásobníky do puzdier na opasku.

Rozostavanie streleckého materiálu

Po kontrole zbraní sa pracovníci SBS môžu pohybovať po strelnici bez toho aby niekoho hoci aj nevedome ohrozili so zbraňou. Po vykonanej kontrole zbraní pracovníkov SBS, pracovníci SBS nesmú od uvedeného momentu bez povelov inštruktora streľby akokoľvek manipulovať so zbraňou. Všetky terče na streľbu sa rozmiestňujú v jednej línií v rovnakej vzdialenosti od palebnej čiary. Kovové terče sa rozmiestňujú od 8 m od palebnej čiary. Palebná čiara je pomyselná línia tvorená dvoma bodmi z ktorej príslušníci SBS vykonávajú streľby. Samotná palebná čiara zabezpečuje bezpečnosť strieľajúcich tým že všetci strieľajúci sa medzi sebou nachádzajú v 90°-ňovom uhle po ľavej aj pravej strane. Narušením 90°-ňového uhla pred alebo za palebnú čiaru ohrozuje strieľajúci seba aj ďalších účastníkov streľby.  

Streľba

K streľbe smú byť pripustení jedine tí pracovníci SBS, ktorí sú v daný deň psychický v pohode. Akékoľvek psychické zaťaženie pracovníka SBS (zlé pomery na pracovisku, zlý spánok, nervozita a pod.) počas výkonu strelieb vedie k nepozornosti a k zlyhaniu čo môže mať za následok poranenie v podobe náhodného výstrelu. Samotná streľba sa vykonáva výhradne na povel inštruktora streľby. Pracovník SBS, ktorý vykoná na strelnici streľbu bez povelu inštruktora alebo zaobchádza so zbraňou bez povelu je zo strelnice vykázaný pretože ohrozuje predovšetkým ostatných ale aj seba. Samotná streľba príslušníkov SBS prebieha podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Na palebnú čiaru - príslušníci SBS sa postavia na vopred určenú palebnú čiaru tak aby sa medzi sebou nachádzali rozostúpení v zástupe po ľavej aj pravej ruke v 90°-ňovom uhle s rozostupmi min. 3 m,
 2. zbraň ku streľbe pripraviť - príslušníci SBS z puzdier na opasku vyberajú v smere streľby zbraň do ktorej zasunú zásobník s predpísaným počtom nábojov, zatiahnu záver pištole a v pohotovostnej polohe s prstom mimo spúšte so zbraňou namierenou v smere predpísanej streľby v pohotovostnej polohe čakajú na ďalší povel inštruktora streľby,
 3. paľ - všetci pracovníci SBS vykonávajú streľbu z miesta v smere predpísanej streľby,
  • v prípade poruchy zbrane, pracovník SBS najskôr vyberá zásobník zo zbrane s prstom mimo spúšte, zásobník zasúva do puzdra pre zásobníky, viackrát zaťahuje záver pištole čím odstráni vzniknutú závadu, ktorou môže byť zaseknutá nábojnica alebo samotný náboj, po odstránení závady, zasúva do zbrane zásobník s nábojmi, zatiahne záver pištole a pokračuje v streľbe,
  • v prípade poruchy alebo závady zbrane, ktorú sa nedarí pracovníkovi SBS odstrániť vlastnými silami, pracovník SBS natiahne ruku so zbraňou pred sebou s prstom mimo spúšte a druhú ruku zdvíha nad sebou čím dáva inštruktorovi streľby najavo, že má závadu, po odstránení závady pištole inštruktorom streľby, pracovník SBS pokračuje v streľbe,
  • v prípade, že si inštruktor nevšimne zdvihnutú ruku pracovníka SBS so závadou, môže pracovník SBS zakričať "závada", ak si ani potom inštruktor streľby nevšimne pracovníka SBS so zdvihnutou rukou (z dôvodu hluku z výstrelov) tak počká do ukončenia samotnej streľby,
 4. streľba pracovníkov SBS končí vystrieľaním všetkých nábojov, kedy pracovník SBS vybije zbraň, zatiahne a zadrží záver v zadnej polohe, medzi prsty ruky , ktorou drží zbraň si vsunie ku kontrole prázdne zásobníky a ruku so zbraňou natiahne pred seba ku kontrole,
 5. inštruktor počká na ukončenie streľby všetkých pracovníkov SBS podľa bodu 4,
 6. po ukončení streľby všetkých pracovníkov SBS, inštruktor prechádza od chrbta z jedného konca zástupu rozostavaných pracovníkov SBS k druhému koncu, pri každom sa zastaví, vizuálne od chrbta skontroluje prázdnu nábojovú komoru a prázdne zásobníky, poklepnutím po ramene pracovníka SBS a vyslovením "vidím" dáva najavo, že zbraň vizuálne skontroloval a je bezpečná, pracovník SBS napokon uvoľňuje záver do prednej pozície a vykoná ranu istoty po ktorej zapuzdri zbraň do puzdra a to isté spraví aj so zásobníkmi.