Blog

Náležitosti záverečnej správy o poskytnutí detektívnej služby

Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný podľa Zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005, §60 spracovať písomnú záverečnú správu o poskytnutí detektívnej služby, ktorej originál odovzdá druhému účastníkovi zmluvy.

Tak ako aj pri iných službách aj pri detektívnych službách po ich ukončení detektív disponuje výsledkom svojej práce, ktorým sú nazbierané informácie a dôkazy. Tieto informácie a dôkazy sú v prevažnej miere nehmotné a pre potreby zákazníka ich detektív musí zhmotniť čím sa myslí ich písomne spracovanie. Písomne spracovanie získaných informácií ako aj priložené dôkazy sa spracúvajú v dokumente, ktorý sa nazýva ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O POSKYTNUTÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY (ďalej len "záverečná správa"). Originál záverečnej správy o poskytnutí detektívnej služby dostáva zákazník a jej kópiu si ponecháva prevádzkovateľ detektívnej služby na obdobie najmenej 5 rokov od skončenia plnenia zmluvy.   

V záverečnej správe musia byť uvedené podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nasledujúce skutočnosti:

 1. identifikačné údaje účastníkov zmluvy a dátum jej uzavretia,
 2. predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
 3. čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby,
 4. výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy,
 5. náklady a výška odplaty za poskytnutie detektívnej služby.

Zákon o súkromnej bezpečnosti nerieši ako a kde majú byť v záverečnej správe umiestnené predmetné informácie. Zákonodarca stanovil jedine povinnosť tieto informácie zapracovať do záverečnej správy a je už na samotnom prevádzkovateľovi detektívnej služby ako a kde tieto informácie v rámci záverečnej správy použije. 

Každý jeden prevádzkovateľ detektívnej služby má svoj vlastný zaužívaný spôsob písomného spracovania informácií do záverečnej správy, ktoré sú stanovené zákonom. Preto nenájdete žiadne dve záverečné správy, ktoré by boli totožné ale ich výpovedná hodnota je takmer alebo úplne totožná. Od celkového spracovania záverečnej správy prevádzkovateľom detektívnej služby závisí aj celková spokojnosť zákazníka, ktorý si zaplatil nielen za získanie dohodnutých informácií ale aj za ich spracovanie. Zle spracovanie záverečnej správy, hoci bol splnený dohodnutý zámer má za následok zbytočné nedorozumenie resp. zlé pochopenie spracovaných informácií.  Pre lepšie pochopenie toho ako by mala vypadať záverečná správa a kde by sa mali nachádzať popísané informácie si vysvetlíme v nasledujúcich krokoch. 

TITULNÁ STRANA

Každý projekt či správa má svoju titulnú stranu, ktorá čitateľovi dopredu dáva vedieť čoho sa dané informácie týkajú a hoci zákon o súkromnej bezpečnosti nestanovuje aby v záverečnej správe bola titulná strana je to najvhodnejší spôsob umiestnenia identifikačných údajov účastníkov zmluvy a dátumu jej uzatvorenia. Okrem týchto údajov môže dať prevádzkovateľ detektívnej služby na titulnú stranu aj ďalšie informácie, ktorými sú:

 1. krycí názov detektívneho prípadu (jednoslovný názov, ktorý charakterizuje detektívny prípad),
 2. číslo detektívneho prípadu (je rovnaké ako číslo zmluvy),
 3. logo prevádzkovateľa (vytváranie imidžu a povedomia o firme),
 4. subjekt pátrania (meno, priezvisko a adresa pobytu osoby po ktorej detektív pátra).

OBSAH

Obsah ako súčasť záverečnej správy o poskytnutí detektívnej služby nepoužíva veľa prevádzkovateľov detektívnych služieb pretože táto časť záverečnej správy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je potrebná. I keď zákon o súkromnej bezpečnosti nestanovuje ako jednu z potrebných časti záverečnej správy mať obsah, pre zákazníka je to len výhoda v orientácií a hľadaní konkrétnych informácií v záverečnej správe a pre prevádzkovateľa detektívnej služby je to vyššia úroveň spracovania záverečnej správy. Je to len na zvážení prevádzkovateľa detektívnej služby či do záverečnej správy zapracuje aj jej obsah. V prípade väčšieho množstva spracovaných informácií je to len výhoda a obsah sa priam hodí. V prípade zapracovania obsahu do záverečnej správy je výhodou taktiež zapracovať hypertextové odkazy - kliknutím na číslo strany sa prenesiete na stranu, ktorú máte záujem čítať čím sa Vám uľahčuje samotné preštudovanie záverečnej správy.  

ÚVOD

Úvod podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je potrebnou súčasťou záverečnej správy. Tak ako u obsahu aj pri úvode je na zvážení prevádzkovateľa detektívnej služby či ho zapracuje do záverečnej správy. V úvode prevádzkovateľ detektívnej služby môže citovať tie časti zákona o súkromnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú detektívnej služby a šetreného prípadu vrátane citovania vybraných častí podpísanej zmluvy. V prípade úvodu, je len prínosom keď prevádzkovateľ detektívnej služby vopred informuje zákazníka o spôsobe spracovania získaných informácií.   

PREDMET ZMLUVY O POSKYTOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY

Uvedená časť záverečnej správy je už v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti povinnou časťou záverečnej správy. Ak by sme sa v predmetnej záverečnej správe venovali výhradne len predmetu zmluvy tak by detektív zaplnil len pár riadkov. Možným a vhodným doplnkom predmetu zmluvy sa javí zapracovanie plánovania detektívneho šetrenia v úzkej nadväznosti na predmet zmluvy.  Ak detektív v rámci predmetu zmluvy spracuje aj plán detektívneho objasňovania a získavania informácií, získa tak záverečná správa na svojej hodnote pretože detektív nielen popisuje predmet zmluvy, skutočnosti na základe ktorých sa začalo detektívne šetrenie ale zároveň aj plánuje spôsob získania informácií čím si v priebehu detektívneho šetrenia preveruje skutkový stav sledovaného zámeru. Plánovanie detektívneho šetrenia udáva detektívovi smer v priebehu samotného šetrenia ktorého by sa mal po celý čas držať a zákazníka má počas čítania záverečnej správy vopred informovať o  stanovených úkonoch šetrenia, ktoré viedli k celkovú prevereniu sledovaného zámeru zmluvy. Predmetné úkony si detektív stanovuje ešte pred samotným šetrením detektívneho prípadu. Detektív v skratke popíše v akej veci začína detektívne šetrenie (citácia zákona o súkromnej bezpečnosti a pod.), ktoré má detektív preveriť, popíše aktuálnu situáciu na základe ktorej sa začalo detektívne šetrenie, stanoví si ciele a verzie detektívneho šetrenia (s akým výsledkom detektív môže ukončiť detektívny prípad) a nakoniec si detektív stanoví úlohy, ktoré by mal vykonať počas detektívneho šetrenia a ktoré splnenie by preverilo sledovaný zámer.  

ČAS A SKUTOČNÝ PRIEBEH POSKYTOVANIA DETEKTÍVNEJ SLUŽBY

Už samotný názov napovedá, že detektív podľa zákona o súkromnej bezpečnosti zapracúva do záverečnej správy popis svojej činnosti teda skutočnosti, ktoré sa udiali v jednotlivých dňoch a ktorých bol detektív aj svedkom. Táto časť záverečnej správy je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti povinná. Jedná sa o najobšírnejšiu časť záverečnej správy pretože obsahuje najviac informácií o tom aké informácie detektív získal v súvislosti so sledovaným zámerom. Tieto informácie by mali byť synchrónne popísané v jednotlivých dňoch počas ktorých detektív získal informácie. Súčasťou popísaných informácií by malo byť aj stručne vyhodnotenie získaných informácií v predmetnom dni a zoznam nazbieraných dôkazov, ktoré detektív v predmetný deň získal.

VÝSLEDOK POSKYTOVANIA DETEKTÍVNEJ SLUŽBY A JEHO POROVNANIE S DOHODNUTÝM PREDMETOM ZMLUVY

V predmetnej časti správy detektív zhrnie detektívne šetrenie do konečného výsledku v ktorom tiež vyhodnotí plán plnenia stanovených cieľov a úloh. V uvedenom prípade sa jedná taktiež o povinnú časť záverečnej správy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. V prípade nesplnenia stanoveného cieľa alebo úlohy detektív v stručnosti odôvodni svoj neúspech. Nesplnenie stanovej úlohy však nemusí automaticky znamenať, že cieľ nebol splnený nakoľko sa cieľ dosahuje splnením viacerých úloh. Úlohy sú čiastkové úkony, ktoré vykonáva detektív za účelom dosiahnutia cieľa a preverenia zámeru popísaného v zmluve. Nesplnenie úlohy neznamená nesplnenie stanovených cieľov. Cieľ pátrania po informáciách má v tomto prípade vyššiu prioritu ako stanovené úlohy i keď cieľ je závislý o plnenia úloh. Vo výsledku poskytovania detektívnej služby by sa mali zhrnúť všetky dôkazy, ktoré potvrdzujú alebo vyvracajú zámer stanovený zákazníkom. Všetky získané informácie detektív v stručnosti zosumarizuje a porovná ich s dohodnutým predmetom zmluvy.

NÁKLADY A VÝŠKA ODPLATY ZA POSKYTNUTIE DETEKTÍVNEJ SLUŽBY

Uvedená časť správy je povinnou časťou záverečnej správy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Jedná sa o najkratšiu časť záverečnej správy v ktorej detektív zhrnie všetky finančné náležitosti súvisiace s poskytovaním detektívnej služby zahrňujúce dohodnutú sumu za poskytnutie detektívnej služby z ktorej detektív rozpíše jednotlivé výdavky, ktoré boli spojené s poskytovaním detektívnej služby. Súčasťou uvedenej časti záverečnej správy môže byť aj stručný časový popis výkonu detektíva, ktorý súvisí s vynaloženou sumou poskytnutou zákazníkom. Medzi základné náklady súvisiace s poskytovaním detektívnej služby patria náklady na:

 1. dopravu,
 2. ubytovanie,
 3. stravu,
 4. techniku,
 5. parkovné, 
 6. nájom techniky,
 7. rôzne poplatky,
 8. odmena detektíva.

Popri spomenutých nákladoch detektív môže spomenúť aj časový výkon detektíva súvisiaci s nákladmi:

 1. celkový čas pátrania,
 2. administratívne pátranie,
 3. priamy výkon detektíva,
 4. nepriamy výkon detektíva,
 5. spracovanie informácií.     

Po spracovaní záverečnej správy v listinnej podobe, detektív jednotlivé časti listov záverečnej správy spracuje do hrebeňovej väzby. Cez prvé, stredné a posledné očko hrebeňovej väzby sa prevedie špagát, ktorý sa na vonkajšej poslednej strane prelepí lepiacim papierikom tak aby sa uzol špagátu nachádzal pod lepiacim papierikom a jeho konce pretŕčali. Po prelepení špagátu lepiacim papierikom detektív použije pečiatku tak aby sa jej otlačok nachádzal na okraji lepiaceho papieriku a na papieri, ktorý tvorí podklad. Rovnaký postup volí detektív aj pri podpise. Spomenutými úkonmi sa zabraňuje tomu aby druhý účastník zmluvy menil alebo pozmeňoval jednotlivé strany záverečnej správy. Nakoľko nie všetky získané dôkazy sa dajú aj vytlačiť, detektív tieto získané dôkazy vrátane celej záverečnej správy digitálne spracuje na DVD, ktoré je súčasťou v listinnej podobe spracovanej záverečnej správy.