Blog

5 spôsobov legálneho nadobudnutia palnej zbrane

Legálne nadobudnutie palnej zbrane v podmienkach Slovenskej republiky je možné jedine na základe Zákona č. 190/2003 Z. z. a držby zbrojného preukazu. Za týmto účelom existujú jedine 4 spôsoby ako držiteľ  zbrojného preukazu môže nadobudnúť palnú zbraň a 3 spôsoby ako legálne môže manipulovať s palnou zbraňou aj osoba, ktorá nemá v držbe zbrojný preukaz.

Pod pojmom palná zbraň sa v článku rozumejú zbrane, ktorých funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcií, čím sa rozumie pištoľ, brokovnica, samopal alebo revolver. Článok je určený pre fyzické osoby - čitateľov, ktorí nie sú vlastníkmi palnej zbrane a v budúcnosti by chceli legálne vlastniť palnú zbraň. V článku sú uvedené informácie aj pre majiteľov palných zbraní, ktorí si chcú legálne zadovážiť palnú zbraň iným spôsobom ako len kúpou v poľovníckom obchode alebo u iného predajcu palných zbraní. Podmienkou vlastnenia palnej zbrane je vlastnenie resp. držba zbrojného preukazu ktorého podmienky získania sú popísané v článku pod názvom Zbrojný preukaz a podmienky jeho získania.

Nákupné povolenie

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno na základe nákupného povolenia, ktoré vydáva policajný útvar. Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu na základe písomnej žiadosti, ktoré vydá žiadateľovi oddelenie dokladov PZ. Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na šesť mesiacov, ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich pracovných dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti. Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie. Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, zbraň, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D.

Prevod vlastníctva

Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení, tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie. Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.

Zbrojný sprievodný list

Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len „prevoz zbrane“). Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, miesta podnikania alebo sídla žiadateľa.

Zverenie, vypožičanie a prenájom

Zverenie, vypožičanie alebo prenájom zbrane nie je spôsobom ako sa stať legálnym vlastníkom palnej zbrane ale v tomto prípade sa jedná o spôsob ako sa na určený čas za stanovených podmienok dá dostať k palnej zbrani. Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom osoby (zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá zaistí bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom alebo pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu najmenej tri roky, tá je povinná zaistiť bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom alebo Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov, zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov).

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas:

  • športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
  • praktického streleckého výcviku,
  • prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva,
  • výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo
  • kultúrnej činnosti, držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely v poľovnom revíre pod dohľadom osoby (zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá zaistí bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom uvedenej) osobe, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je táto osoba držiteľom platného poľovného lístka.

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C inému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.