Blog

Zmluva o poskytnutí detektívnych služieb. Prečo je dôležitá?

Okrem mena a bohatých skúseností detektívnej kancelárie je pre obe zmluvné strany dôležitá zmluva o poskytnutí detektívnych služieb, ktorá v prípade sporov chráni obe zmluvné strany.

V prevažnej väčšine obchodných vzťahov medzi firmou a klientom je po administratívnej stránke dôležitá zmluva, v ktorej sa zmluvné strany dopredu dohodnú na vykonaných službách vrátane ceny za služby. Ináč tomu nie je ani pri poskytovaní detektívnych služieb kde to platí minimálne dvojnásobne. Bez zmluvy vzniká viacero rizík pre obe zmluvné strany predovšetkým pre zákazníka. Zo strany detektíva z akéhokoľvek dôvodu sa nemusí dokončiť detektívna služba do takej miery ako bolo dohodnuté s klientom a zo strany klienta nemusí dôjsť k doplateniu dohodnutej zmluvnej čiastky za poskytnutie detektívnej služby. To je len malá časť z toho aké problémy môžu na oboch zmluvných stranách vzniknúť. Nakoľko sa aj v súčasnej dobe vyskytujú prípady kedy detektívna kancelária alebo ich zákazník nemá záujem resp. nechce uzatvoriť zmluvu o poskytovaní detektívnej služby je popri tom vhodné aj spomenúť aké riziká z toho vyplývajú. Článok je písaný pre potreby detektívnych kancelárií a pre ich zákazníkov, hlavne má za cieľ poukázať na to prečo je pre obe zmluvné strany prospešné mať podpísanú zmluvu o poskytovaní detektívnej služby. Čo zmluva musí obsahovať, prečo je dôležitá pre prevádzkovateľa detektívnej služby ako aj pre jeho zákazníka a akým nástrahám sa treba vyvarovať si vysvetlíme v nasledujúcom článku.  

"Zmluva má byť vyvážená a má byť zárukou toho, že detektív vykoná a dokončí detektívny prípad a klient si za detektívne služby zaplatí dohodnutú sumu"       

Náležitosti zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb

Občas sa stáva, že detektívna kancelária v zmluve o poskytnutí detektívnej služby použije len základné údaje o fyzickej osobe, to však nestačí a býva to na škodu pretože pri spätnej kontrole príslušníkom polície sa tieto nedostatky pokutujú. Podľa Zákona č. 473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) §38, ods. 4, zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (detektívnej služby) musí obsahovať:

 1. druh poskytovanej bezpečnostnej služby - v našom prípade sa jedná o detektívnu službu,
 2. predmet poskytovanej činnosti:
  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo,
 3. údaje o zmluvných stranách:
  • obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
  • meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo,
 4. miesto poskytovania bezpečnostných služieb, v prípade detektívnych služieb sa v zmluve nemusí uvádzať, odporúčam toto miesto uviesť z dôvodu predchádzania navýšenia nákladov (PHM, ubytovanie a iné), klient si viac cení keď má dopredu cenu pevne stanovenú ako keby mal ostať v neistote o koľko sa môže cena navýšiť.  

Prečo je dobré mať zmluvu o poskytovaní detektívnych služieb? 

Ako už bolo na začiatku článku spomenuté u poskytovaní detektívnych služieb to platí minimálne dvojnásobne mať podpísanú zmluvu o poskytovaní detektívnych služieb. Prečo je tomu tak? Tak ako aj v iných službách aj v oblasti poskytovania detektívnych služieb existujú kvalitné a nekvalitné detektívne kancelárie. Ak vynecháme možnosť nekvalitného poskytnutia detektívnych služieb, môže mať pre prevádzkovateľa detektívnej služby vykonanie detektívnych služieb bez zmluvy aj trestnoprávnu rovinu v podobe nebezpečného prenasledovania s možnosťou odňatia licencie. U zákazníkov sa niekedy stáva, že nechcú byť nikde evidovaní ako zákazníci, ktorí si objednali detektívne služby. Dôvodov je viac: strach z možných problémov na strane zákazníka v prípade odhalenia, že si objednal detektívne služby, v prípade že je prevádzkovateľ detektívnych služieb platcom DPH, zákazník si chce znížiť cenu o DPH a pod. Nech už sú zákazníkove motívy na neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní detektívnych služieb akékoľvek tak predovšetkým seba zákazník vystavuje riziku, že poskytované detektívne služby nesplnia zámer pre ktoré si detektívne služby objednal. Pri poskytovaní detektívnych služieb som sa pár krát stretol s tým, že zákazník pred oslovením našej detektívnej kancelárie využil detektívne služby inej detektívnej kancelárie, ktorá svoje služby poskytla bez uzatvorenia zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb. Výsledkom pre klienta bolo síce poskytnutie istých informácií ale nie do takej miery ako požadoval a už vôbec nie do takej miery čo by aj zodpovedalo dohodnutej sume. Nakoľko zákazníkovi moc záleží na získaní potrebných informácií tak v konečnom dôsledku osloví ďalšiu detektívnu kanceláriu a v konečnom dôsledku ho získanie potrebných informácií stojí takmer dvojnásobok.   

Poskytovateľ detektívnych služieb si zmluvou so zákazníkom zabezpečuje:

 1. predovšetkým zákonnosť vykonaných úkonov,
 2. doplatenie dohodnutej zmluvnej čiastky zo strany zákazníka,
 3. jasne stanovený rozsah detektívnych služieb,
 4. dobré meno detektívnej kancelárie.

Zákazník, ktorý si objedná detektívne služby si zmluvou zabezpečuje:

 1. diskrétnosť detektívnej kancelárie,
 2. zákonnosť služieb vykonaných detektívnou kanceláriou, ktorých výsledky môže použiť aj na súde,
 3. zabezpečenie vykonania dohodnutého rozsahu detektívnych služieb zo strany detektívnej kancelárie,
 4. odovzdanie spisového materiálu (záverečnej správy o poskytnutí detektívnej služby) spolu s dôkaznými materiálmi,
 5. cena poskytnutých detektívnych služieb ostane nezmenená prípadne sa zmení len so súhlasom zákazníka,
 6. kompenzáciu v podobe sankcií ak detektívna kancelária poruší niektoré zo zmluvne dohodnutých podmienok.

Aké riziká hrozia zákazníkovi bez uzatvorenej zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb?

Hlavným rizikom pre zákazníka je porušenie diskrétnosti detektívnej kancelárie, ktorá so zákazníkom nemá podpísanú zmluvu o poskytnutí detektívnej služby. Porušenie diskrétnosti zo strany poskytovateľa detektívnych služieb môže mať pre zákazníka nepríjemné dôsledky hlavne čo sa týka preverovania osoby a zisťovania aktivít osoby, ktorou môže byť partner zákazníka. Každý zákazník chce mať zaručenú viac než 100% diskrétnosť, ktorú však nedocieli pokiaľ neuzatvorí s detektívnou kanceláriou zmluvu o poskytovaní detektívnej služby. Porušenie diskrétnosti zo strany detektívnej kancelárie je spojené taktiež s kontaktovaním protistrany o ktorej má detektívna kancelária zisťovať informácie. Hlavným dôvodom kontaktovania protistrany je získanie viac financií za zmarenie sledovaného zámeru. Už len samotné riziko porušenia diskrétnosti stojí sa to mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní detektívnej služby.

Ďalším rizikom ktorému sa vystavuje zákazník bez uzatvorenej zmluvy je že rozsah dohodnutých detektív služieb nebude podľa dohody naplnený. Aj keď detektívna kancelária nenaplní dohodnutý rozsah detektívnych prác má už aspoň vyplatenú zálohovú platbu, ktorá pokryje náklady a prinesie menší zisk. Zákazník na úradoch a pri sťažnostiach neobstojí s tým, že mu detektívna kancelária nevrátila peniaze za nevykonaný rozsah detektívnych prác keď s dotyčnou detektívnou kanceláriou nemá uzatvorenú zmluvu. Dokazovanie v uvedenom prípade je zložité až nemožné.

Nech už spomínané riziká z neuzatvorenej zmluvy o poskytnutí detektívnej služby majú akýkoľvek dopad, zákazník v tomto prípade sa vystavuje väčšiemu riziku.