Blog

Palná zbraň a princíp jej fungovania

Znalosť princípu fungovania palnej zbrane je jednou z podmienok získania zbrojného preukazu ale aj nevyhnutnosťou pri bezpečnom odstraňovaní závad. 

Pod pojmom palná zbraň (ďalej len "zbraň") sa v článku rozumejú zbrane, ktorých funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcií, čím sa rozumie pištoľ, brokovnica, samopal alebo revolver. Článok je určený pre laikov, záujemcov o získanie zbrojného preukazu resp. záujemcov o streľbu ako takú. Znalosť princípu fungovania zbrane je taktiež dôležitá pri odstraňovaní závad na zbrani, ktoré autor článku popísal v článku pod názvom 5 najčastejších závad na palných zbraniach.     

Hlavné časti zbrane

Pre pochopenie princípu fungovania zbrane je nevyhnutná znalosť hlavných častí zbrane, ktoré vysvetľuje Zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. nasledovne:

  • zbraňou sa rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele, za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, replika zbrane a napodobenina zbrane,
  • hlavnou časťou zbrane sa rozumie hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.

Nabitie zbrane

Po naplnení zásobníka nábojmi sa vloží zásobník s nábojmi do rukoväte zbrane. Zo zbrane sa ešte stále nebude dať strieľať. Po zasunutí zásobníka s nábojmi do rukoväte pištole a zatiahnutí záveru zbrane do zadnej polohy sa tento záver jednoducho len pustí. Pustením záveru sa docieli, že záver sa pohne dopredu do svojej pôvodnej polohy čím dotlačí náboj zo zásobníka, ktorý sa nachádza v rukoväti zbrane do nábojovej komory, ktorá je súčasťou hlavne. V tomto momente bude kohút (pri zbraniach s kohútovým bicím ústrojenstvom)  resp. úderník zbrane (pri zbraniach s priamobežným úderníkom) natiahnutý a zbraň je pripravená k výstrelu.

Výstrel

Stlačením spúšte zbrane dochádza k uvoľneniu kohúta, ktorý udrie po úderníku, ktorý vzápätí na to udrie do zápalky náboja. Úderom úderníka do zápalky náboja dochádza k zapáleniu zápalky náboja, ktorá následne na to zapáli výmetovú náplň náboja, ktorá sa nachádza v nábojnici. Dochádza k chemickej reakcií následkom čoho sa strela oddelí od nábojnice náboja, prechádza cez hlaveň zbrane až napokon ju opúšťa. 

Po výstrele

Po tom ako strela opustí hlaveň, záver zbrane sa pohne do zadnej polohy smerom k strelcovi. Pri pohybe záveru smerom dozadu, vyťahovač (háčik zaháknutý o drážku nábojnice) vytiahne nábojnicu z nábojovej komory v smere pohybu záveru zbrane teda smerom dozadu (k strelcovi). Pri pohybe záveru smerom dozadu (k strelcovi), nábojnica narazí do vyhadzovača. Samotný náraz nábojnice do vyhadzovača spôsobí, že nábojnica vyletí cez vyhadzovacie okienko záveru smerom von. Po tom ako nábojnica vyletí von cez vyhadzovacie okienko, vratná pružina vráti záver zbrane do prednej polohy. Popri pohybu záveru do prednej polohy, záver zbrane zatlačí na nasledujúci náboj v zásobníku a posunie ho do nábojovej komory. Po posunutí náboja do nábojovej komory ostáva kohút v zadnej - natiahnutej polohe resp. úderník ostáva natiahnutý. Proces sa následne opakuje.

Máte záujem sa kvalitne pripraviť na skúšky na získanie zbrojného preukazu prostredníctvom dlhoročne skúseného školiaceho vyučujúceho. Môžete sa prihlásiť na nasledujúcom odkaze.