Blog

Bezpečnostné pravidlá strelca na strelnici

Prvotným a nevyhnutným teoretickým ale aj praktickým predpokladom strelca na strelnici je znalosť bezpečnostných pravidiel. Neznalosť bezpečnostných pravidiel strelca na strelnici časom vedie k nevyhnutnému úrazu a dokonca aj k smrti.

Článok je zameraný pre všetkých strelcov, ktorí chodia na strelnicu s dozorom alebo bez dozoru inštruktora streľby. Ovládanie bezpečnostných pravidiel streľby na strelnici strelcom, je nevyhnutným predpokladom toho aby sa strelcovi a iným osobám počas pobytu na strelnici neudiali bezpečnostné incidenty majúce za následok poškodenie zdravia alebo dokonca aj smrť. Vstúpením na strelnicu sa každý strelec vystavuje riziku poškodenia zdravia alebo smrti, je už len na účastníkov streľby do akej miery poznajú a aplikujú bezpečnostné pravidlá strelca na strelnici. Bezpečnostné pravidlá strelca na strelnici spomenuté v tomto článku sú všeobecné zaužívanými pravidlami a overenými bezpečnostnými pravidlami firmou EM-ER s.r.o.:  

 1. Účastník strelieb zaobchádza s palnou zbraňou jedine na pokyn inštruktora streľby,

 2. Účastník strelieb počas celej doby od príchodu na strelnicu až po odchod zo strelnice používa okuliare a slúchadlá, okuliare si počas celej doby na strelnici nesmie dať dole a slúchadlá len v ojedinelých prípadoch,

 3. Účastník strelieb na streľbách používa oblečenie vo farebnom kontraste s okolitým prostredím, odporúča sa používať oblečenie, ktoré pokryje celé telo účastníka strelieb z dôvodu zamedzenia porania spôsobenými odrážajúcimi sa črepinami,

 4. Mimo vykonávania strelieb sa účastník strelieb pohybuje po strelnici s palnou zbraňou bez náboja v nábojovej komore, bez zásobníka v palnej zbrani s palnou zbraňou v puzdre na zbraň alebo v kufríku na zbraň,

 5. V prípade, že účastník strelieb nemá na streľbách so sebou puzdro na zbraň alebo kufrík na zbraň (zbraň mu je zapožičaná), palnú zbraň necháva na stole za ktorým strieľa tak aby hlaveň palnej zbrane mierila v smere streľby so zatiahnutým záverom v zadnej polohe,

 6. Počas streľby aj po skončení streľby s palnou zbraňou, účastník strelieb vždy mieri s palnou zbraňou v smere streľby

 7. Účastník streľby má vždy prst mimo spúšte okrem momentu samotnej streľby,

 8. Účastník strelieb bezpečne preruší streľbu bez pokynu inštruktora streľby ak sa v smere streľby alebo v smere uhla streľby (do 90° po oboch stranách) objaví človek prípadne zviera, bezpečným prerušením streľby sa rozumie palná zbraň v ponose so sklonenou hlavňou smerom dole, ktorou mieri max. do 2 m od seba,

 9. Účastník streľby s palnou zbraňou dodržuje bezpečnostné uhly po oboch stranách v uhle do 90° a do výšky max. výšky  valov, porušením bezpečnostných uhlov, účastník streľby vystavuje nebezpečenstvu ostatných účastníkov streľby ako aj nezúčastnené osoby,

 10. Počas streľby alebo akejkoľvek manipulácie s palnou zbraňou účastník streľby nesmie prekročiť palebnú líniu, 

 11. Účastník strelieb nesmie pred seba pokladať nabitú palnú zbraň alebo palnú zbraň s natiahnutým bicím ústrojenstvom,

 12. Závady na palnej zbrani, ktoré nie je schopný účastník streľby  svojpomocne odstrániť, odstraňuje za pomoci inštruktora streľby a to tým, že zdvihne slabšiu ruku nad hlavu a druhou rukou pred sebou drží palnú zbraň v smere streľby čím privolá inštruktora streľby, ktorý odstráni závadu na palnej zbrani,

 13. V prípade únavy počas streľby, môže účastník streľby prerušiť streľbu aj bez povolenia alebo pokynu inštruktora streľby a to takým spôsobom, že si dá zbraň do ponosu so sklopenou hlavňou smerom dole, ktorou mieri max. 2 m od seba,

 14. Streľba sa vykonáva jedine na pokyn inštruktora streľby a spôsobom určeným inštruktorom,

 15. Pred začatím inštruktorom stanoveného cvičenia a na pokyn inštruktora streľby si účastník streľby skontroluje bezpečnosť palnej zbrane – prázdna nábojová komora bez zásobníka v šachte so spusteným bicím ústrojenstvom, po kontrole zbrane účastník streľby zasunie zásobník do palnej zbrane, zatiahne záver do zadnej polohy, ktorý následne  pustí, bezpečne spustí bicie kladivo do bezpečnej prednej polohy a následne na pokyn inštruktora streľby vykoná streľbu,

 16. Po ukončení streľby, účastník streľby na pokyn inštruktora streľby bezpečne vybije palnú zbraň – z palnej zbrane vyberie zásobník, niekoľkým potiahnutím záveru palnej zbrane do zadnej polohy zabezpečí vytiahnutie náboja z nábojovej komory a následne po tom vykoná ranu istoty (stlačením spúšte pri mierení hlavňou palnej zbrane v smere streľby) čím zabezpečí 100% istotu, že palná zbraň je bezpečná. V prípade, že inštruktor streľby vopred informuje účastníka streľby o tom, že nebude dávať pokyny o ukončení streľby, tak účastník streľby po ukončení streľby vykoná úkony popísané na začiatku, vyčká na inštruktora streľby, ktorý od chrbta účastníka streľby vizuálne skontroluje bezpečnosť palnej zbrane, po vizuálnom zhodnotení bezpečnosti palnej zbrane inštruktorom streľby, inštruktor poklepnutím po ramene účastníka streľby a vyslovením „VIDÍM“ dá najavo účastníkovi streľby, že zbraň je bezpečná a môže ju bezpečne zapuzdriť.